>>:  TEGEMISED > Meele Vald

Meele Vald   vari.jpg

Meeletu ütleb oma südames: "Jumalat ei ole!" (Ps 14:1)

Äi ole meite oma meelevaldas olla terve või haige (Eesti vanasõna)

Kodule on maa hea, meelele on sügavus hea, koosolemisele on inimlikkus hea, sõnadele on avameelsus hea, valitsemisele on kord hea, asjaajamisele on suutlikkus hea, ettevõtmisele on aeg hea. Siis vaid, kui pole võistlemist, pole pahandust. (“Daodejin” 8)


MIKS, KES, KUS?

2006. aasta kevadel sai Jõelähtme koguduses alguse protsess leidmaks võimalusi ja teid Jõelähtme kirikla (taas)elustamiseks ning sihipäraseks taaskasutusele võtmiseks üldiseks hüvanguks.

Teadvustasime enesele, et:
    meie omandis on ~ 30 ha maad ja ~ 1280 m² hoonete (ilma kirikuhoone ja kabelita) pinda;
    meie omandis olevad hooned lagunevad ning maad on söötis ja võsastuvad;
    kirikla puhul ei ole pelgalt tegemist nö. kinnisvaraga. Jõelähtme kirikla kannab eneses lugu, meie esivanemate lugu... Nende usku, nende lootusi, nende armastust! Riigid tulevad ja lähevad, valitused tõusevad ja langevad...aga see koht püsib... Koht, kus kohtuvad siin sadu aastaid tagasi elanud ja töötanud inimesed meie kaasaegsetega, meie enestega...Siin saame kohtuda oma järglastega kauges tulevikus...Siin kohtub olevik igavikuga. Ajalik ajatuga...See koht kannab järjepidevust. Kannab kestmist ja püsivust...;
    juba ainuüksi austusest ja aukartusest esivanemate vastu tuleb meil taastada ja säilitada see, mille nemad on meile edasi andnud, et meie selle taas oma järglastele edasi annaksime;
    meil lasub kohustus ja vastutus meile usaldatud vara kasutada parimal võimalikul viisil kogudusele/kirikule seatud eesmärgi saavutamiseks ja enesele võetud ülesannete täitmiseks.

MIDA?

Elan kuni õpin! vs. Õpin kuni elan!

Mõtiskluste ja otsingute käigus vormus idee rajada Jõelähtme ajaloolise kirikla maade ja hoonete baasil Hingeabi-Hingehoiu keskus – Avatud klooster Meele Vald.

Tegemist on esmapilgul ehk paradoksaalse mõistega - Avatud klooster? Ühelt poolt klooster , mis viitab suletusele (lad. claustrum – suletud koht) ja teiselt poolt avatus - seega Avatud Suletud Paik. Avatuse mõiste selles kontekstis lähtub eelkõige oikumeenilisuse mõistest, mis üldlevinud kasutuses tähendab kristliku maailma koostööd. Meie mõttekäik lähtub mõiste laiemast/üldisemast, kõiki inimesi siduvast tähendusest - kreeka keelne sõna oikumenē tähendab asustatud maad, elamise ala, inimese alatist äraelamist võimaldavat osa Maa pinnast.... - seega avatus, olenemata usutunnistusest, olenemata maailmavaatest, avatus kõigile inimestele.
Kaasaegses, nö projektikeeles, soovides olla paremini mõistetav tänapäeva fragmentaalses maailmakäsitluse kontekstis, nimetame rajatavat keskust "Õppe- ja rekreatsioonikeskuseks". Neis kahes sõnas: õppimine ja rekreatsioon, sisaldub ehk parimal viisil rajatava keskuse sisu ja eesmärk:
    õppimine / enese harimine: ld. educare - (üles või suureks) kasvatama; edendama; ld. educere - välja tõmbama, välja juhtima, arendama.
    rekreatsioon: ld. recreâtio – taastamine, taastumine, virgestumine; ingl. re-create -  taasloomine, uuestisünd.

KELLELE?

Teadvustades Meele Valla missioonilise ülesandena Loodu hoidmise ja teenimise (inimene on pandud talle usaldatud aeda harima ja hoidma), on Meele Valla ülesandeks toimida elu toetavalt kõige laiemas mõttes, teenides ja toetades inimest - nii igavest, kui ajalikku, nii taevast kui maist silmas pidades - tema püüdlustes täiuslikkusele, püüdlustes terviklikkusele, st.:

    toetab, julgustab ja soodustab inimese püüdlust elada vabana, võrdsena, loova ja vastutustundlikuna;
    toetab, julgustab ja soodustab inimese terviklikku arengut - nii kehalist, hingelist kui vaimset, nii tema mõistust, tahet kui südametunnistust, nii tema enese isiksust kui ka tema avatust teistele;
    toetab, julgustab ja soodustab inimesel kujundada eneses õiget väärtuste hierarhiat, milles on esikohal sellised vaimsed väärtused nagu armastus, tõde ja õiglus, milles materiaalsed väärtused teenivad vaimseid ja ajalikud igavesi;
    toetab, julgustab ja soodustab inimese püüdlusi kogeda õnne ja rahu, aidates kaasa inimlike väärtuste - tarkus, ausus, hoolivus, meelekindlus, vaprus, mõõdukus - kasvamisele;

Meie sooviks on luua keskkond, ruum inimestele, kes otsivad/vajavad kohta mõtisklemiseks, puhkamiseks, kogumiseks... Kes vajavad tuge, nõuannet, abi... Neile kes jõudnud oma eluga ummikusse, väsimusse, lootusetusesse, üksindusse, kurvastusse.... Neile, kes soovivad taas leida oma elule mõtte, mis kipub kaduma....Siin tahame koos, teineteist toetades ja julgustades otsida vastuseid, meid kõiki aeg-ajalt piinavatele küsimustele: "Kas mu elul on üldse mingi mõte?", "Miks maailm on nii ebaõiglane...ja kas ikka on?", "Mulle näib, et olen oma elu täiesti valesti elanud, aga ma ei tea mida ette võtta!?", "Mulle näib, et mind ei ole kellelegi tarvis, ma olen tühi koht...!?", "Ma olen saamatu, ma olen loser...!?"... "Kes ma tegelikult olen.... ja mida peaksin oma eluga üldse ette võtma?".....jne.


Otsekui vees pale peegeldab palet, nõnda vastab inimsüda inimesele (Õp 27:19).

Mis kogemeta teed, piad meelega vastama. (Eesti vanasõna)

Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldadega ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega. (Ef 6:12)

KUIDAS?

Meele Parandus vs. Meele Lahutus

ORA ET LABORA – PALVETA JA TÖÖTA

    Inimväärikuse põhimõte
    Seostatuse põhimõte
    Osalemise põhimõte
    Vaeseid ja nõrku eelistava kaitse põhimõte
    Solidariteet
    Hea majapidamise põhimõte
    Probleemitasandi toetamise põhimõte
    Inimeste võrdsuse põhimõte

Tegemiste ja toimetuste (s.h. tegemata jätmiste) eesmärgiks Meele Vallas on saavutada Meele Paranemine. See eesmärk määrab ära valikud, määrab ära tegevuste sihi. See eesmärk välistab kõik nn. meelelahutuslikud ettevõtmised, ettevõtmised mille sihiks on Meele Lahutamine.

Meele Parandus on väga isiklik ja tihti üksildane teekond. Selles ei ole etappe, vahejaamu, puhkehetki… Ei ole teadmist seni saavutatust, sihtjaama kaugusest/lähedusest…Meele Parandus on olek, on eluviis (Elu Viis). Mitte ühekordne ülesanne, pingutus, mida on võimalik sooritada ja siis paranenult oma toimetuste juurde tagasi minna. Meele Parandus on meie elu sisemine sund, meie Elu Kutse, millele vastab iga inimese ainukordne, temast lähtuv ning ainult talle “kuuldav” Elu Viis.

Meele Vallas olemine/tegutsemine tähendab Osa võtmist Meele Valla toimimisest (Elust). Meele Vald püsib ja areneb (On) just niivõrd, kui Meele Valla elanikud, majulised siia oma energiat, oskusi, teadmisi ja aega paigutavad. Tähelepanu Pühendavad. Meele Vald toimib läbi teiste teenimise isiklike kogemuste, oskuste ja teadmiste jagamise teel… Andmine ja saamine… Katkematu Aru andmine ja Aru saamine, mis tagab:

    püsimise Rõõmus
    püsimise Aus
    püsimise Tões
    püsimise Rahus
    püsimise Heas
    püsimise Usus
    püsimise Lootuses
    püsimise Armastuses

Kus on tee valguse asukohta ja kus on pimeduse paik? (Ii 38:19)

Ema pistab rinna suhu, aga ei pista meelt pähe. (Eesti vanasõna)

Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe; kõrvad neil on, aga nad ei kuule; nina neil on, aga nad ei katsu; jalad neil on, aga  nad ei kõnni; nende kurk ei kõnele (Ps 115:5-7).

MIS SAAB OLEMA?

Olles seadnud sihiks Meele Valla võimalikult suure autonoomsuse lähtume kompleksi rajamisel alljärgnevast:
    hoonete renoveerimise keskmes on otstarbekohasus ja energeetiline säästvus;
    autonoomne ja paikkonna taastuvatele allikatele rajatud energiavarustussüsteem;
    autonoomne ja säästlik vee-, kanalisatsiooni-, jäätmekäitlussüsteem;
    otstarbeka ja säästva eluviisi praktikate rakendamine keskuse igapäevaelus.

Siseruumid:
Me vajame katust, mis pakuks varju vihma korral. Me vajame tuba, mis hoiaks meid soojana, kui õues on pakane ja torm. Me vajame valgust, kui päikest ei paista. Me vajame ruume kus puhata, ruume kus valmistada süüa, ruume kus koguneda, ruume kus hoida raamatuid, ruume kus teha tööd, ruume kus hoida tööriistu, ruume kus pesta…..Me vajame olemist omaette ja olemist koos...

Hoonetesse tulevad majutus- ja toitlustusruumid, rühmatöö-/harjutusruumid, raamatukogu ja käsitöökojad ning töötajate eluruumid.

Õueruumid:
Lähtudes Meele Valla eesmärgist ja toimisprintsiipidest oleme kirikla maad jaganud 7 erineva funktsiooni ja privaatsusastmega õueruumiks:
    I Ruum – Õpetaja Õu. Märksõna: Elamine. Privaatne.
    II Ruum – Oleva Aed. Märksõna: Aru Saamine. Aru Andmine. Privaatne.Siin on hea paik olemiseks enesega. Hea paik olemiseks kaaslastega. Hea vaikselt istuda. Hea pisut tukkuda. Hea rääkida oma lugu. Hea kuulata teise lugu. Hea Aru Saada. Hea Aru Anda. Hea õppida. Hea õpetust jagada. Olla Siin! Olla Praegu! Oleva Aed on “klassiruum”. On “saun”. On “pihitool”... Oleva Aias pole eilset, pole homset. Pole põhjust, pole tagajärge. Pole tiitleid, pole rolle. Pole eelarvamusi. Pole tagarääkimisi. Pole nime, pole … Siin kõneleme Ise Endast, oleme Oma Vahel.
    III Ruum – Sündinu Aed. Märksõna: Tähele Panemine (kuulan vs. kuulen; näen vs. vaatan; nuusutan vs. haistan …). Privaatne.
SündinuAed koosneb osaaedadest, mis moodustvada kokku ühtse süsteemi/terviku. SündinuAed on Rännak mee(lt)e ava(sta)miseks. Rännak meel(t)e parandamiseks. SündinuAia iga osaaed on omaette tervik, omaette Ilm. Liikuda SündinuAias on nagu unenäoline ekslemine toast tuppa, eesmärgiga leida oma tuba, oma tuttav ruum, oma kodu… Aga iga järgmist ust avades leiame eest taas võõrad inimesed, taas võõra ruumi… Igas oma lõhn, oma valgus,… - oma Meele Olu. Meid kannustab tagant teadmine, et seal kusagil teiste tubade seas on ka meie tuba, meie oma nurk…Seal kusagil on kõik mulle tuttav, kõik mulle omane…. Sinna pean jõudma! Siis olen kodus! Siis saan rahu!… SündinuAias ei ole algust, ei ole lõppu. Pigem aloogiline kui loogiline. Pigem eksitav kui tuttav. Pigem ebamugav kui mugav. Pigem: “Ma ei saa midagi aru!!” kui “Ahaa! See on see! Ma tean!”. Oluline on Rändaja tähelepanelikkus (Tähele Panemine). Kohal Olek mitte Ära Olek. Sisse Elamine mitte Välja Elamine. SündinuAeda minek pole Meele Lahutamine, pole Meelisklemine…On Meele Parandamine. On Meelega Meele Parandamine. Osadest Terve tegemine – tervendamine.
Nii on SündinuAia tervik iga Rändaja enese kujutlusvõime luua, kirjeldada, Kokku Panna…
SündinuAed ei anna, ei kingi... ei loo Meele Rahu. Aed vaid ergutab Rahu otsima-leidma ja jälle otsima-leidma ja jälle otsima-leidma ja jälle…
    IV Ruum – SiseHoov. Märksõna: Kokku Saamine. Privaatne.
Siin on MeeleValla ruumiline keskpunkt. SiseHoovi kaudu pääseb kirikust pastoraati ja pastoraadist kirikusse, SurnuAiast (Kirikaiast) SündinuAeda ja SündinuAiast SurnuAeda, leerimajast pastoraati ja pastoraadist leerimajja… Siit minnakse ja siia tullakse. Siin kohtutakse ja siin minnakse lahku. Vahetatakse Mõtteid. Jagatakse Kogemusi. Võetakse Osa ja Saadakse Osa….
SiseHoov on MeeleValla elanike, siin toimetavate inimeste kohtumispaik. SiseHoov ei ole parkla, ega “ooteruum”. Ei “retseption” ega “infopunkt”. Ei läbikäiguhoov ega ülekäigurada. See on Kodu Õu. Oma Tuba.

    IV Ruum – MetsaAed. Märksõna: Rahunemine, Häälestamine, Sisse Juhatamine. Avatud.
MetsaAed on „lüüs“ Jõelähtme Valla ja Meele Valla vahel. MetsaAed on “metsik” ala sellele, kes tuleb Jõelähtme Valla poolt ja “kodumets” sellele, kes tuleb Meele Valla poolt. “Metsikul” viisil kasvavad MetsaAias söödavate viljadega puud ja põõsad. Seal võib kohata “metsikul” viisil elavate loomade ja lindudega. On veetaimedega “võpsikuid” ja valgusküllaseid “aasasid”… Tuleb minna läbi tiheda võsa ja ronida üle kivi…Seal võib jalutada iga Uudis Himulik. Võib vilju maitsta, lõhnu nuusutada, hääli kuulata…

    VI Ruum – Aas. Märksõna: VastuVõtmine. Avatud.
Üle Aasa kulgeb sissesõidutee ja selle lõpus asub parkimisplats külastajatele. Aasa põhjapoolsel serval on suur kiviktaimla, mille kõrvalt algab tee MetsaAeda. Aasal on hea piknikku pidada ja Aasale sobilikke mänge mängida. Saab peesitada ja mõnuleda. Isegi tantsu lüüa… Saab siia-sinna kihutavaid inimesi vaadelda ja nende olemust mõistatada…. Siin saab laata korraldada ja MeeleValla töökodades valminud asjadega kaubelda.

    VII Ruum – Põld. Märksõna: Kohanemine. Avatud.
Saab kasvatada köögivilju ja rajada puukooli… Siia tuleb MeeleValla biopuhasti ning energiavõsa kasvuala. Siit oleme me võetud...

Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna nõnda nagu maailm annab,
teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Jh 14:27)

Meele Vald kujuneb just selliseks, nagu selle loomises kaasa löövad inimesed selle oma töö ja tegevusega loovad. Meele Vald ei ole kellegi erahuvi (nn. arendatav maatükk), vaid ühises suunatud ja mõtestatud tegevuses sündiv ruum, Vaimne Ruum, mis leiab oma väljenduse füüsilises ruumis.

Meele Vald on paik kus Inimene teenib Inimest. Meele Vald ei osuta teenust.

Meele Vald on vahesadam tormivarju põiganud maadeavastajale tema teekonnal üle tundmatu ookeani. Meele Vald on metsaonn öö kätte jäänud matkajale, on oaas kõrbe ületavale rändurile, tasane kaljuserv mägironijale, vaatlustorn sihiseadjale...

Meele Vald on otsijale, eksinule, üksikule, väsinule…

Meele Vald pole ei algus- ega lõpp-punkt. Meele Vald pole ka keskpunkt. Ta on igale see, mis ta igale parajasti on. Paras meile. Meile kõigile. Ja püsib ta sellisena vaid juhul, kui me mõistame, et ei ole vaja midagi muud, ei midagi keerulisemat, kui Valmis Olekut teenida teisi… Teenida oma rännakukaaslasi, oma Elu Kaaslasi. Keegi pole siin teiste jaoks, me kõik oleme teineteise jaoks. Meie olemegi teineteisele vahesadamad, metsaonnid, oaasid...

Kus on tee valguse asukohta ja kus on pimeduse paik? (Ii 38:19)

Ema pistab rinna suhu, aga ei pista meelt pähe. (Eesti vanasõna)

Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe; kõrvad neil on, aga nad ei kuule; nina neil on, aga nad ei katsu; jalad neil on, aga  nad ei kõnni; nende kurk ei kõnele (Ps 115:5-7).

Uudiskast 01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

 

Uudiskast 03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

Tekst 1 mallile, kus seda kasutatakse

Uudiskast 04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here: