>>:  KALMISTU

KALMISTU   rist_kerg3.jpg

Kirikaia kalmistu kasutamise kord 

MUUDATUSED KIRIKAIA KALMISTUL

2012. aasta esimesest jaanuarist kehtib Eestis uus kalmistuseadus.

Uus seadus kehtestab inimese surnukeha või surnud inimese säilmete kalmistule matmise ja tuhastamise nõuded, reguleerib kalmistu rajamist, haldamist, kasutamist ja matmiseks sulgemist ning kehtestab surnu hoidmise ja vedamise nõuded.

Kohaliku omavalitsuse või riigi omandis oleval maa-alal asuvat kalmistut haldab vastavalt seadusele omavalitsus, kalmistu kasutamiseeskirja kehtestab volikogu. Usulise ühenduse omandis oleval maa-alal asuvat kalmistut haldab usuline ühendus, kes kehtestab vastavad kasutamise eeskirjad.

Kalmistu kasutamise eeskirjas sätestatakse hauaplatsi kasutusseandmise tingimused ja kord, kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused. Samuti ka kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord. Eeskirjad sätestavad matmise korra, kalmistu heakorra ja hauaplatsi hooldamise nõuded, muinsuskaitselised tingimused ning veel palju muud.

EELK Jõelähtme koguduse nõukogu kinnitas kirikaia kalmistu eeskirjad 18. märtsil 2012. Eeskirjadega on võimalik tutvuda koguduse kodulehel maarjakirik.ee.

Tulenevalt seadusest on kirikaias asuva hauaplatsi kasutajaks isik, kellele Jõelähtme kogudus on väljastanud kirjaliku nõusoleku hauaplatsi kasutamiseks. Koguduse nõukogu otsusega on selleks kirjalikuks nõusolekuks leping koguduse ja hauaplatsi kasutaja vahel. Seega tuleb hauapaltside kasutajail sõlmida kasutuslepingud nende hooldada olevate hauaplatside edasiseks kasutamiseks. Lepingute olemasolu aitab korrastada kalmistu registrit ning välistab tulevikus võimaluse, et surnu maetakse võõrale hauaplatsile.

Inimesel, kes soovib saada kirikaia hauaplatsi kasutajaks, tuleb kõigepealt kogudusele esitada taotlus. Taotluse vastav vorm on üleval koguduse kodulehel. Taotleja peab suutma tõendada oma seost konkreetse hauaplatsiga.

Taotluse esitajal tuleb telefoni teel kokku leppida kohtumisaeg, kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ning kokkulepitud ajal kiriklas vormistatakse lõplik taotlus. Taotluses esitatud andmete kontrollimine ning menetlemise aeg võib ulatuda ühest kuust kuni aastani, ja kui üles ei kerki ühtegi probleemi, sõlmitakse kasutajaga leping. Lepingu sõlmimise aeg ja koht kooskõlastatakse tulevase kasutajaga.

Leping sõlmitakse kümneks aastaks ning lepingu tasu sõltub hauakohtade arvust, ühe hauakoha tasu kümneks aastaks on viiskümmend eurot. Tasust on vabastatud koguduse liikmeannetajad, kes on igal viimasel kolmel aastal oma liikmeannetuse Jõelähtme kogudusele teinud.

Lepingu tasu on tingitud kohustustest, mis seadus kehtestab kalmistu haldajale. Kogudus peab:

  • looma ja haldama kalmistu registrit ning sellega seoses koguma ja kaardistama maetud isikute, hauaplatside ja kasutajate andmeid;
  • arvele võtma ja taaskasutusse andma hooldamata hauaplatsid;
  • tagama kalmistu heakorra, prügi sorteerimise ning biolaguneva prügi käitlemise;
  • ehitama kuulutustulba, tagama vee olemasolu jne.

Nende kohustuste täitmisega kaasnevad nii inimtöökulu kui ka konkreetsed rahalised väljaminekud.

Küsimusi saab esitada aadressil joelahtme(at)eelk.ee või telefonil 56647686.

EELK Jõelähtme koguduse juhatus

Uudiskast 01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

 

Uudiskast 03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

Tekst 1 mallile, kus seda kasutatakse

Uudiskast 04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here: