>>:  KOGUDUS > Nõukogu

Nõukogu   lill.jpg

Eha Allik
Liivi Vain
Mare Malva
Matti Metsaorg
Merike Kahu
Piret Pintman-Hellaste
Õnnela Metsaorg

Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse nõukogu on valitud koguduse täiskogu poolt poolt 1. märtsil 2013 neljaks aastaks.

Koguduse nõukogu ülesanded vastavalt EELK põhikirjale:

  • olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust;
  • koguduse juhatuse liikmete ning sinodisaadikute ja nende asendusliikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;
  • järelevalve koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle;
  • vajadusel audiitori nimetamine;
  • koguduse majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine;
  • koguduseliikme maksude ja nende tasumise tähtpäevade kinnitamine;
  • muud kirikuseaduses ettenähtud ülesanded ja kohustused.

Uudiskast 01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

 

Uudiskast 03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

Tekst 1 mallile, kus seda kasutatakse

Uudiskast 04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here: